Türkiye Cumhuriyeti

İskenderiye Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Konsolosluk işlemleri hakkında bilgi notu, 12.01.2017

T.C. İSKENDERİYE BAŞKONSOLOSLUĞU

KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

Her Türk vatandaşı işlem yaptırmadan önce online adres beyanlarını yaptırmak zorundadır. Adres değişikliğini bildirim yükümlülüğü süresi içinde bildirmeyenlerden (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca 20 işgünü) ve aykırı beyanda bulunanlardan idari para cezası alınır.

A-Doğum kaydı için istenen belgeler:

1- Doğum Kayıt Belgesi

2- Anne ve Baba Türk ise nüfus cüzdanları, herhangi birisi yabancı ise yabancının pasaport fotokopisi  

Yeni Konsolosluk Sistemi ile doğum bildirimlerinin nüfusa tescil işlemi anında yapılabildiğinden, çocuğun nüfus cüzdanının da bildirim sonrası hemen düzenlenebilmesi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, doğum bildirimlerinde nüfus cüzdanı bedeli de alınmamaktadır.

Doğum Yardımı

Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Anca, ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

Bu çerçevede, Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında doğum yardımı yapılır.

Doğum yardımı ödemeleri, Türkiye'de ve PTT aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ya da Mavi Kart numaraları üzerinden yapılmaktadır.

B- Nüfus cüzdanı çıkartılacağı zaman istenen belgeler:

1- Vesikalık fotoğraf (2 adet)

2- Kayıp ise Mısır polis karakolundan alınan Nüfus Cüzdanı kayıp tutanağı ve Türkçe tercümesi

Nüfus cüzdanı kimlere teslim edilir:

Ergin olanların bizzat kendisine veya resmi vekillerine, küçüklerin ana, baba, vasileri veya çocuğun nüfus aile kütüklerine tescili için bildirimde bulunan kişiye verilmesi esastır.
  
Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde çocuğun nüfus cüzdanını ana veya babası alabilir.

Ergin olmayan çocuğun ana ve babası yurt dışında ise, mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi, vasi yoksa, çocuğu yanında bulunduranlar, bu da yoksa doğum bildirimini beyana yetkili olanlar durumlarının belgelendirilmesi halinde alabilir.

C- Evlilik kaydı için istenen belgeler:

Her iki tarafın da Türk vatandaşı olması durumunda, vatandaşlarımız evliliklerini Başkonsolosluğumuzda yapabilecekleri gibi, Mısır makamları nezdinde de yaparak Konsolosluk Şubemize evlilik bildiriminde de bulunabilirler.

Eşlerden birinin yabancı olması durumunda evliliğin Mısır makamları nezdinde yapılması gerekmektedir. Bunun için Mısır makamları vatandaşımızın en son medeni halini gösterir bir belge talep etmektedir. Bu belge Başkonsolosluğumuzdan alınmalıdır. Evlilik gerçekleştirildikten sonra hazırlanan “Evlilik Sözleşmesi” ve Türkçe tercümesi ile Başkonsolosluğumuza evlilik kaydı için başvuru yapılacaktır.  

Yeni Konsolosluk Sistemi ile tescil hemen yapılabildiğinden, nüfus cüzdanı değiştirme işlemi ve aile cüzdanı da aynı gün içinde verilebilmektedir.


Eşlerden her ikisinin de Türk olması durumunda istenen belgeler:

1- Evlenme Ehliyet Belgesi  (Konsolosluk Şubemizden)

2- Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi

3- Dilekçe

4- Sağlık Raporu (Her iki başvuru sahibinden)

5- Gelir durumunu gösteren belge (Her iki başvuru sahibinden)

Eşlerden birinin yabancı olması durumunda istenen belgeler:

1) Türk vatandaşının nüfus cüzdanı

2) Mısır makamlarının düzenlediği “Evlilik Sözleşmesi” ve Türkçe Tercümesi

3) Yabancı eşin pasaportu ve fotokopisi

NOT: Yabancı eşin Türk vatandaşlığına başvurması için evliliğin tescil tarihinden itibaren 3 yıl zaman geçmelidir. Ayrıca, yurtdışındaki evlenme olayını 2 aylık bildirim yükümlülüğü içerisinde bildirmeyenlerden idari para cezası alınır. 

D- Askerlik ertelemesi için istenen belgeler:

İşçi statüsünde olanlar için:

1- Çalışma Sözleşmesi ve İkamet İzninin (Mısır Dışişleri Bakanlığı onaylı) Türkçe tercümesi

2- Pasaport ve Nüfus Cüzdanlarının aslı ve işlem gören sayfalarının fotokopileri.

3- Vesikalık fotoğraf (4 adet)                                                          

4- Taahhütname ve Tebliğ Formu, İşçi/İşveren Başvuru Dilekçe Formu ve  Erteleme Belge Formunun doldurulması gerekmektedir (Konsolosluk Şubemizde düzenlenmektedir).
                                               
NOT:  Bütün evrakların 2’şer nüsha halinde düzenlenmesi gerekmektedir.

İşveren statüsünde olanlar için: 

1- Ticaret Sicil Belgesi (Türkçe tercümesiyle birlikte) (Mısır Dışişleri Bakanlığı onaylı)

2- Resmi gazetenin ilgili sayfasının fotokopisi ve tercümesi

3- İkamet İzni (Türkçe tercümesiyle birlikte)

4- Pasaport ve Nüfus Cüzdanlarının aslı ve işlem gören sayfalarının fotokopileri

5- Vesikalık fotoğraf (4 adet)

6- Taahhütname ve Tebliğ Formu, İşçi/İşveren Başvuru Dilekçe Formu ve Erteleme Belge Formu doldurulması gerekmektedir (Konsolosluk Şubemizde düzenlenmektedir).

NOT: Müteakip ertelemelerde fotoğraf haricinde yukarıdaki belgeler Konsolosluk Şubemize gönderilmelidir.


E- Çifte Vatandaşların 38 yaşına kadar askerlik ertelemeleri için istenen belgeler:

1- Vatandaşı olduğu ülkenin kimliği (Türkçe tercümesiyle birlikte)

2- Pasaport ( Türkçe tercümesiyle birlikte)

3- Öğrenim veya çalışma durumunu gösterir belge (Türkçe tercümesiyle birlikte)

4- Türk pasaportunun işlem gören sayfalarının fotokopisi

5- Vesikalık fotoğraf (4 adet)

F- Dövizle askerlik için istenen belgeler:

1- 38 yaş sınırı içinde dövizli askerliğe başvuranların, en geç 38 yaşını doldurdukları yılın Aralık ayı sonuna kadar/38 yaş sınırını aşanların ise en geç başvuru işlemini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminden birinde (Ocak ve Nisan celpleri), müracaatlarını yapmaları gerekmektedir.

2- Ülkeye giriş-çıkış kayıtları (Pasaporttan tespit edilecektir)

3- Dilekçe

4- Ödemelere ilişkin banka dekontu (Döviz Yatırma Formu, Konsolosluk Şubesi’nce doldurulacaktır)

5- Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi

6- Pasaportun aslı ve fotokopisi

7- Halen geçerli çalışma sözleşmesi (Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan onaylı)

9- Oturma ve çalışma müsaadesi (Türkçe tercümeleriyle birlikte) (Yükümlünün, müracaat tarihinde en az altı ay geçerli oturumu olması gerekmektedir.)

Not: 

- Başvuru yapılmadan önce Başkonsolosluğumuzdan alınacak “Para Yatırma Kağıdı” ile Türkiye’de dövizin yatırılması ve dekont ile birlikte yukarıdaki belgelerin de hazırlanarak müracaat edilmesi gerekir.

- Başvuru yapılacağı esnada halen geçerli oturumu ve çalışma müsaadesi olması gerekmektedir.

- Başvuru yapılabilmesi için yükümlünün bir sene içerisinde 6 aydan bir gün fazlasını Türkiye dışında geçirmesi ve toplamda 1095 gününü Türkiye dışında tamamlaması gerekmektedir.

- Dövizli askerlik bedeli 2017 yılı itibarıyla 1.000.- AVRO’dur. Bu bedelin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

Gemi Adamları için askerlik erteleme ve dövizli askerlik işlemleri:

- İş Sözleşmesi

- Gemi Limanı Cüzdanı

- Crew list

- Registry (çalışılan geminin bilgileri)

- 4 adet fotoğraf

- Pasaport ve Nüfus Cüzdanı

NOT: Mısır makamları tarafından halihazırda Türk gemi adamlarının limanlardan çıkışına izin verilmediğinden, son dönemde Başkonsolosluğumuzdan gemi adamlarımızın konsolosluk işlemleri yapılamamaktadır.   

G-Yeni pasaport çıkartılacağı zaman istenen belgeler:

1- Nüfus Cüzdanının aslı

2- İki adet fotoğraf

3- 18 yaşından küçükler için anne ve baba muvafakatı

NOT: Başvurunun pasaport sahibi tarafından şahsen yapılması gerekmektedir.

H- Pasaportun kaybolması durumunda yeni pasaport çıkartılması için istenen belgeler:

1- Dilekçe

2- Nüfus Cüzdanı

3- Kayıp Tutanağı  

(Mısır polis karakolundan alınması gerekmektedir)

I-Pasaport temdidinde istenen belgeler:

E-pasaport uygulamasında pasaport temdit işlemi yapılmamaktadır. Eski pasaportun süresi aynen yeni pasaporta geçirilebilir. Ancak pasaportun yeniden düzenlenmesi şarttır.

İ-Vekaletname müracaatında istenen belgeler:

- Nüfus  Cüzdanı

- Düzenleme Vekaletnameler için (genellikle Tapu dairelerinde kullanılır) 2 adet fotoğraf

- Vekaleti veren kişinin yabancı olması durumunda pasaportun aslı ve Türkçe yeminli tercüman ile başvuru yapılması gerekir. 

J- Ölüm halinde istenen belgeler:

Görev bölgemizde vefat eden vatandaşımızın ölüm tescili için gereken belgeler:

- Ölen kişinin nüfus cüzdanı veya pasaportu

- Hastane Ölüm Kağıdı veya Mısır makamlarınca düzenlenmiş ölüm raporu

- Cenaze Mısır’da defnedilecek ise cenaze sahipleri tarafından düzenlenmiş defin izni

İskenderiye’de cenazeyi Türkiye’ye nakledecek şirketler bulunmaktadır. Mısır makamlarınca hazırlanması gereken tüm belgeler şirket tarafından takip edilmekte ve cenaze Başkonsolosluğumuzca mühürlendikten sonra “Cenaze Nakil Belgesi” hazırlanarak, havayoluyla nakledilmektedir.

K- Sürücü belgesi:

Yeni sürücü belgesi temini için, Başkonsolosluğumuza kısa bir dilekçe ile şahsen müracaat edilmelidir. Dilekçede, Mısır'daki açık adresin, telefon numarasının, sürücü belgesinin ülkemizde hangi ilimizden alındığının belirtilmesi, ayrıca, yeni sürücü belgesinin üzerindeki ilgili bölümün imzalanması gerekmektedir.

Ülkemizdeki ilgili tescil kurumu, yeni sürücü belgesi bilgilerini dosya ile bilgisayar kayıtlarına işledikten ve belgeyi kapladıktan sonra, tesilim edilmek üzere Başkonsolosluğumuza gönderecek veya varsa müracaatçının kanuni vekiline teslim edilecektir. Sürücü belgesinin Başkonsolosluğumuza iletilmesi halinde, başvuru sahibiyle temas kurularak sürücü belgesinin teslimi için davet edilecektir.

Gerekli belgeler:

- Nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgesi fotokopisi

- Dilekçe

- Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet fotoğraf

- Daha önceki sürücü belgesinde kan grubu kayıtlı değilse kan grubunu gösteren belge

- Yeni sürücü belgesi bedeli ve posta ücreti harcı

Not: Yeni sürücü belgelerinin dağıtımına yurtiçinde başlanmış olup, yurtdışında bulunan temsilciliklerimizde ise henüz başlamamıştır. Diğer taraftan, kayıp, değiştirme veya yıpranmadan ötürü sürücü belgesi yenileme başvurusu alınmamaktadır.